Jubileuszowy Konkurs Biblijny 2020

Z okazji obchodzonego w bieżącym roku Jubileuszu 15-lecia naszej Parafii

zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy Biblijnej.

 Zakres wiedzy niezbędnej do udziału w konkursie to treść Ewangelii według Św. Łukasza.

 Zapraszamy młodzież od 13 roku życia i osoby dorosłe! Na 6 laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 Osoby zainteresowane szczegółami Konkursu zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu:

Regulamin Konkursu Wiedzy Biblijnej

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku.
 2. Konkurs jest częścią obchodów Jubileuszu 15-lecia Parafii.
 3. Celem konkursu jest zachęcenie parafian do czytania Biblii.
 4. Tekstem źródłowym Konkursu jestPismo Święte Nowego Testamentu – Ewangelia według Św. Łukasza.
 5. Konkurs składa się z 2 poziomów: I poziom dla osób pełnoletnich tj. mających ukończone 18 lat, II poziom dla młodzieży od 13 lat.
 6. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiada Komisja składzie ks. Adam Anuszkiewicz – przewodniczący, Anna Markowska, Janina Kendra i Irena Pietrowska – członkowie.
 7. Sprawy organizacyjne prowadzą reprezentanci kręgu „Spotkań Biblijnych”: Anna Markowska, Janina Kendra, Irena Pietrowska.

II. Zasady konkursu

 1. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie na nr 604 944 994 – Janina Kendra oraz drogą e-mailową na adresy: strumyk103@wp.pl, irena.pietrowska@o2.pl, do dnia 29 lutego 2020 r..
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zaangażowane w organizację konkursu ani ich rodziny.
 3. Konkurs nie odbędzie się w danej grupie wiekowej, jeżeli do udziału zgłosi się mniej niż 8 osób.
 4. Uczestnicy otrzymają 30 pytań konkursowych otwartych, w formie pisemnej, w dniu i godzinie rozpoczęcia Konkursu.
 5. Na pisemne udzielenie odpowiedzi przeznacza się 45 minut.
 6. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać maksymalnie 2 punkty.

9. Ocena poprawności odpowiedzi dokonana będzie w dniu przeprowadzania Konkursu przez Komisję, o której mowa w pkt. I.6. Zwycięscy zostaną powiadomieni w tym samym dniu do godz. 21.00.

 1. Laureatami zostają 3 osoby, z każdej grupy wiekowej, które odpowiedzą poprawnie i otrzymają największą liczbę punktów.
 2. Wręczenie odbędzie się w niedzielę dnia 19 kwietnia 2020 r po Mszy św. o godz. 9,30

III.    Poziom dorosłych/osób pełnoletnich

 1. Konkurs odbędzie się dnia 18 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali na najniższej kondygnacji plebanii.

2. Nagrodami są: I miejsce – bezpłatny udział w 3 dniowej pielgrzymce do Krakowa organizowanej przez Parafię w m-cu maju 2020 r;   II miejsce – Biblia audio Stary i Nowy Testament, czytana przez znanych aktorów – 12 płyt CD
III miejsce – podwójne zaproszenie na koncert symfoniczny do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

 IV.    Poziom młodzieży

 1. Konkurs odbędzie się  dnia 18 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w sali na najniższej kondygnacji plebanii.
 • Nagrodami w tym poziomie są:

I miejsce – kupon na pizzę o wartości do 60 zł do wykorzystania w Pizzerii Fuks w Białymstoku;

 II miejsce – podwójne zaproszenie na koncert symfoniczny do Opery i Filharmonii Podlaskiej  w Białymstoku; 

III miejsce – voucher do kina Helios.

 V. Dane osobowe

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób przekazujących swoje dane w związku z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych będzie Organizator.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej lub zgodę rodzica dziecka niepełnoletniego stanowiące załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu należy dostarczyć w dniu 18 kwietnia 2020 r. przed rozpoczęciem Konkursu.
 5. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza i oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do Konkursu i zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 7. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz w ramach ogłoszeń parafialnych w przypadku zostania laureatem któregokolwiek z poziomu Konkursu.

 VI. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje Komisji na każdym poziomie są ostateczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Dodaj komentarz